STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
ABORDAREA SURSELOR PSALTICE ÎN IMNELE SF. LITURGHII DE M. BEREZOVSCHI (ÎN BAZA ANTIFONULUI II)
ARTICOL

ABORDAREA SURSELOR PSALTICE ÎN IMNELE SF. LITURGHII DE M. BEREZOVSCHI (ÎN BAZA ANTIFONULUI II)

THE APPROACH OF PSALTIC SOURCES IN THE DIVINE LITURGY HYMNS BY M. BEREZOVSCHI (BASED ON THE SECOND ANTIPHON)

HRISTINA BARBANOI,
lector universitar, doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Prezentul articol vine să completeze cercetările ştiinţifice, nu foarte numeroase, consacrate muzicii religioase şi în special celei de tradiţie bizantină în muzicologia din Republica Moldova. Ne-am propus o analiză care să ajungă până la descoperirea surselor psaltice primare a “Imnelor Sfintei Liturghii” de Mihail Berezovschi şi să releve modalităţile de abordare a monodiei bizantine de către acest compozitor, reieşind din tipologia genuistică, conceptul melodic, organizarea melo-poetică şi arhitectonică, cadrul modal şi, nu în ultimul rând, semiografia corespunzătoare. Acest articol este al treilea dintr-o serie de articole în care autoarea examinează şi demonstrează felul în care compozitorul basarabean M. Berezovschi a abordat sursele psaltice în creaţiile sale corale; primele articole fiind realizate în baza imnului “Cuvine-se cu adevărat” şi a cântării “Tatăl nostru”, iar articolul de mai jos vizează Antifonul II.
Cuvinte-cheie: M. Berezovschi, surse psaltice, monodie bizantină, partitură corală, cadru modal, procedee armonice şi polifonice.

This article complements the scientific studies, not very numerous, dedicated to religious music and especially to that of Byzantine tradition in the musicology from the Republic of Moldova. We have proposed an analysis that could lead to the discovery of primary psaltic sources in the “Divine Liturgy Hymns” by Michael Berezovschi and reveal the composer’s approach to the Byzantine monody, based on genre typology, melodic concept, melo-poetical and architectural organization, modal context, and not lastly, appropriate semiography. This article is the third in a series of articles, which aims at examining and demonstrating the way in which the Bessarabian composer M. Berezovschi approached the psaltic sources in his choral creations; the first of these articles were realised being based on “It is truly meet” hymn and on “Our Father” song, but the article below is based on The Second Antiphon.
Keywords: M. Berezovschi, psaltic sources, Byzantine monody, choral score, modal context, harmonic and polyphonic procedures.