Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
ABORDAREA SURSELOR PSALTICE ÎN IMNELE SF. LITURGHII DE MIHAIL BEREZOVSCHI (ÎN BAZA CÂNTĂRII TATĂL NOSTRU)
ARTICOL

ABORDAREA SURSELOR PSALTICE ÎN IMNELE SF. LITURGHII DE MIHAIL BEREZOVSCHI (ÎN BAZA CÂNTĂRII TATĂL NOSTRU)

APPROACH OF PSALTIC SOURCES IN THE DIVINE LITURGY HYMNS BY MIKHAIL BEREZOVSCHI (BASED ON OUR FATHER SONG)

HRISTINA BARBANOI,
lector universitar, doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Prezentul articol vine să completeze cercetările ştiinţifice, nu foarte numeroase, consacrate muzicii religioase şi în special celei de tradiţie bizantină în muzicologia din Republica Moldova. Ne-am propus o analiză care să ajungă până la descoperirea surselor psaltice primare a “Imnelor Sfintei Liturghii” de Mihail Berezovschi şi să releve modalităţile de abordare a monodiei bizantine de către acest compozitor, reieşind din tipologia genuistică, conceptul melodic, organizarea melo-poetică şi arhitectonică, cadrul modal şi nu în ultimul rând semiografia corespunzătoare. Acest articol este al doilea dintr-o serie de articole în care autoarea examinează şi demonstrează felul în care compozitorul basarabean M. Berezovschi a abordat sursele psaltice în creaţiile sale corale; primul dintre ele fiind realizat în baza imnului “Cuvine-se cu adevărat”, iar cel de mai jos în baza cântării “Tatăl nostru”.
Cuvinte-cheie: M. Berezovschi, surse psaltice, monodie bizantină, partitură corală, cadru modal, procedee armonice şi polifonice, “Tatăl nostru”.

This article complements the scientific studies, not very numerous, dedicated to religious music and especially to that of Byzantine tradition in the musicology from the Republic of Moldova. We have proposed an analysis that could lead to the discovery of primary psaltic sources in the “Divine Liturgy Hymns” by Michael Berezovschi and reveal the composer’s approaches to the Byzantine monody, based on genre typology, melodic concept, melo-poetical and architectural organization, modal context, and not lastly, appropriate semiography. This article is the second in a series of articles, which aims at examining and demonstrating the way the Bassarabian composer M. Berezovschi approached the psaltic sources in his choral creations; the first of these articles was realised on the basis of the hymn “It is truly meet”, but the article below is based on “Our Father” song.
Keywords: M. Berezovschi, psaltic sources, Byzantine monody, choral score, modal context, harmonic and polyphonic procedures, “Our Father”.