STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
CONȚINUTUL TEMATIC ȘI PARTICULARITĂȚILE TEXTULUI POETIC ALE CÂNTECULUI DE LEAGĂN
ARTICOL

CONȚINUTUL TEMATIC ȘI PARTICULARITĂȚILE TEXTULUI POETIC ALE CÂNTECULUI DE LEAGĂN

THEMATIC CONTENT AND FEATURES OF POETIC TEXT OF LULLABY

ELENA TONU,
doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Prezentul articol este consacrat conţinutului tematic şi particularităţilor textului poetic ale cântecului de leagăn. În acest studiu, din punct de vedere al conţinutului poetic, în cadrul textelor cântecului de leagăn, am evidenţiat două grupuri: a) texte propriu-zise de leagăn şi b) texte preluate din cadrul altor creaţii folclorice caracteristice repertoriului feminin şi adaptate la melodica cântecului de leagăn. Studiind cercetările folcloriştilor din punct de vedere al subiectelor abordate în cadrul textelor poetice ale cântecelor de leagăn, am constatat existenţa diferitor clasificări. Astfel, pe lângă sistematizările propuse de cercetători, am elaborat o clasificare mai amplă a textelor poetice ale cântecelor de leagăn. Cercetarea este axată pe un material muzical preluat din colecţiile de folclor publicate, precum şi din colecţia personală a autoarei.
Cuvinte-cheie: cântec de leagăn, muzică, poezie, formulă, funcţie, creaţie, text, vers.

This article is dedicated to thematic content and features of the poetic texts of lullabies. In this study, in terms of poetic content, I highlighted two groups in the texts of lullabies: a) the actual texts swing and b) creation texts taken from other female folk repertoire features and melodic song adapted to the swing. Studying folklore research, in terms of topics within poetic texts of swing songs, I found there different classifications. Thus, in
addition to the proposed systematization of researchers have developed a broad classification of poetic texts swing songs. The research is based on material taken from collections of folk music published, and the author’s personal collection.
Keywords: lullabies, music, poetry, formula, function, creative, text, verse.