STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
DISTINCŢII ŞI INTERFERENŢE DINTRE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
ARTICOL

DISTINCŢII ŞI INTERFERENŢE DINTRE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE

DISTINCTIONS AND INTERFERENCES BETWEEN CULTURE AND CIVILIZATION

VIORICA ADEROV,
conferenţiar universitar, doctor în filosofie,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

LUCIA GALAC,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Autoarele încearcă să surprindă multidimensionalitatea raportului dintre cultură şi civilizaţie. Într-o lume, în plină criză axiologică, elucidarea acestui raport are o deosebită valoare pentru înţelegerea spiritualităţii secolului nostru. Accentul este pus pe distincţia dintre cultură şi civilizaţie în contextul unei atmosfere înăbuşitoare de materialism grosolan în care se depreciază toate valorile şi idealurile vieţii. Inversarea raportului firesc dintre mijloace şi scopuri a dus la amplificarea discrepanţei şi a provocat dezechilibre îngrijorătoare între valorile civilizaţionale şi cele ale culturii spirituale. Valorile civilizaţionale, exagerate astăzi, trebuie readuse în acord cu valorile culturii spirituale şi subordonate idealurilor general-umane.
Cuvinte-cheie: cultură, civilizaţie, valoare, ideal, bunuri, semnificaţii, fapte, om.

The autor tries to find the multidimensionality of the relation between culture and civilization. In a world that finds itself in an axiological crisis, the elucidation of this relation is of great value for understanding the spirituality of our country. Emphasis is laid on the distinction between culture and civilization in the context of a crazy atmosphere of rough materialism where all the values and ideals of life are being depriciated.

The inversion of the natural relation between the means of doing something and the goals led to the amplification of discrepancy and caused alarming imbalance between the values of civilization and those of spiritual culture. The civilizational values, that are exagerated at present, should be brought back in accordance with the values of spiritual culture and subordonated to general-human ideales.
Keywords: culture, civilization, value, ideal, goods, significance, deeds, man.