STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
RAPORTUL CULTURĂ – ȘTIINȚĂ: FACTORI DE EDUCAȚIE PENTRU TINERET
ARTICOL

RAPORTUL CULTURĂ – ȘTIINȚĂ: FACTORI DE EDUCAȚIE PENTRU TINERET

THE CORRELATION BETWEEN CULTURE AND SCIENCE: EDUCATION FACTORS FOR THE YOUTH

TATIANA COMENDANT,
conferențiar universitar, doctor în sociologie,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Tema abordată în prezenta lucrare corelează exigențele înaintate de societate şi concepţia contemporană despre menirea universităţilor. Raportul cultură – ştiinţă este explicat de autor prin unghiul de vedere al ştiinţelor socio-umane, în special al ştiinţei sociologice. În lucrare se fac referinţe asupra rolului activ al ştiinţei în educaţie. Este consemnată atribuţia importantă a educatorului, ca purtător al mesajului ştiinţifico-cultural, în formarea ştiinţifico-morală a tineretului.
Cuvinte-cheie: cultură, ştiinţă, gândire, educaţie, morală, educatori, tineret, om.

The theme discussed in this article correlates the requirements presented by society and the modern conception about the mission of universities.
The correlation between culture and science is explained by the author from the point of view of social sciences, especially of the sociological science.
In the paper there are some references about the active role of science for the process of education. Emphasis is laid on the educator’s important contribution, as bearer of the scientific – cultural message, to the scientific – moral formation of the youth.
Keywords: culture, science, thinking, education, educator, youth, man.