STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУБАНИ
ARTICOL

ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУБАНИ

ASPECTELE ETNO-NAŢIONALE ALE TEHNOLOGILOR EDUCAŢIONALE ÎN SISTEMUL DE ÎNVÂŢĂMÂNT DIN KUBAN

ETHNO-NATIONAL ASPECTS OF THE STUDYING TECHNOLOGIES AT THE EDUCATIONAL SYSTEM OF KUBAN

Татьяна Стражникова ,
профессор, кандидат педагогических наук,
Краснодарский Государственный Университет Культуры и Искусств

В статье Т. Стражниковой рассматривается необходимость совершенствования этнопедагогического образования, призванного формировать в студентах осознание собственной этнокультурной идентичности, которую автор считает необходимым условием вхождения в мировое культурное пространство.
Ключевые слова: этнопедагогика, этнокультурное своеобразие Кубани, этнокультурная толерантность.

Articolul dnei T. Strajnikova tratează necesitatea perfecţionării etnopedagogiei, scopul căreia constă în formarea identităţii etnoculturale a studenţilor, fiind considerată de autoare drept o condiţie de a intra în spaţiul cultural global.
Cuvinte-cheie: etnopedagogie, specificul etnocultural al regiunii Kuban, toleranţa etnoculturală.

In the article T. Strajnikova analyses the need to improve ethnopedagogics designed to generate the students` awareness of their own ethnic and cultural identity, which the author considers a necessary condition for entering into the global cultural space.
Keywords: ethnopedagogy, ethno-cultural specifics of the Kuban region, ethno-cultural tolerance.