STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
EVOLUȚIA CONCEPTULUI DE REFLEXIUNE ARTISTICĂ
ARTICOL

EVOLUȚIA CONCEPTULUI DE REFLEXIUNE ARTISTICĂ

THE EVOLUTION OF THE CONCEPT OF ARTISTIC REFLECTION

MARINA MORARI,
conferențiar universitar, doctor în pedagogie,
Universitatea de Stat Alecu Russo, Bălți

Definim actul artistic ca acţiune interioară, ce reprezintă o succesiune/un flux de stări – trăiri interioare ale participantului la activitatea artistică. Resurse ale omului în actul artistic sunt considerate abilităţile lui spirituale. Prin analiza perspectivelor de înţelegere a creaţiei artistice, a componentelor structurale ale actului muzical-artistic identificăm deschiderile pentru educaţie. Reflexiunea artistică vine să întregească experienţa artistică. Analiza fenomenului din perspectiva filosofiei şi psihologiei ne-a permis să definim reflexiunea artistică, să determinăm impactul acesteia în procesul de formare a culturii muzicale a elevilor pe baza creaţiilor muzicale ale compozitorilor autohtoni. Necesitatea reflexiunii în procesul de educaţie artistică are la bază supoziţia, potrivit căreia studiul operelor de artă poate fi extins dincolo de cadrul educaţiei estetice. Prin
reflexiunea artistică omul se identifică cultural.
Cuvinte-cheie: reflexiune artistică, tipuri de reflexiune, act artistic, educaţie muzicală.

We define the artistic act as inner action, representing a succession/flow of states – the participant’s inner experiences in the artistic activity. The man’s resources are considered to be his spiritual skills. By analyzing the perspectives of understanding the artistic creation, the structural components of the musical-artistic act, we can identify openings for education. Artistic reflection comes to complement artistic experience. The analysis of the phenomenon from the perspective of psychology and philosophy allowed us to define artistic reflection, to determine its impact in the formation process of the pupils’ musical culture, based on the musical creations of the local composers. The reflection necessity in the process of artistic education is grounded on supposition, according to which the study of works of art may be extended outside the framework of aesthetic education. By
artistic reflection the man identifies himself culturally.
Keywords: artistic reflection, types of reflection, artistic act, musical education.