STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
PRIMII PAŞI ÎN ARTA PIANISTICĂ
ARTICOL

PRIMII PAŞI ÎN ARTA PIANISTICĂ

FIRST STEPS IN PIANISTIC ART

Ludmila REABOŞAPCA,
profesor universitar interimar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În articol sunt descrişi primii paşi în arta pianistică ai copiilor de vârstă preşcolară (4-6 ani), bazat pe propria experienţă a pedagogului şi pe anumite metode moderne ale vestiţilor muzicieni. Aceste lecţii cu copii-dotaţi prezintă o mare diferenţă între componentele lor de aptitudini muzicale. Sarcina profesorului este de a cunoaşte posibilităţile micului muzician şi de a dezvolta cât mai repede deprinderile sale de a cânta la pian. Este propusă o nouă culegere de cântece pentru copii „Colo-n vale pe imaş” de cunoscutul compozitor Teodor Zgureanu, care va îmbogăţi repertoriul şcolilor de muzică cu noi cântece pentru copiii mici şi care pot fi incluse în programul de studii pentru pianiştii începători.
Cuvinte-cheie: copii dotaţi, pianişti începători, micul muzician, aptitudini, experienţă, metode moderne, deprinderi, cântece, T. Zgureanu, repertoriu, şcoli de muzică.

In the present article the author describes the first steps in piano playing of preschool children basing herself on her own experience and certain modern methods used by famous musicians. Special attention is given to music lessons with gifted children who have significant musical abilities. The teacher’s task is to reveal the little musician’s possibilities as soon as possible and develop his skills in piano playing. A new collection of songs for children „Colo-n vale pe imaş” (Over there in the valley, on the common) by the well-known composer Tudor Zgureanu is proposed for working with children. This collection will enrich the repertory of music schools with new songs for little children, songs that could be included in the curriculum for
pianists-beginners.
Keywords: gifted children, pianists beginner, the little musician, skills, experience, modern methods, abilities, songs, T. Zgureanu, repertory, music school.