STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
CALITĂŢILE PROFESIONALE NECESARE COREPETITORULUI, METODELE DE LUCRU CU STUDENŢII
ARTICOL

CALITĂŢILE PROFESIONALE NECESARE COREPETITORULUI, METODELE DE LUCRU CU STUDENŢII

PROFESSIONAL QUALITIES NECESSARY FOR A CONCERT MASTER, METODS OF WORKING WITH STUDENTS

ANGELA MACARI,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul reprezintă o modalitate de abordare a unui complex de particularităţi ale corepetiţiei şi metodologia organizării procesului de învăţământ în lucrul cu studenţii. Autorul oferă informaţii despre importanţa şi rolul artei acompaniamentului ca o activitate complexă de îmbinare a calităţilor individuale profesioniste şi procedeele pedagogice de pregătire a studenţilor pentru activitatea viitoare de interpret. În lucrare se demonstrează că produsul artistic finit al studentului depinde în cea mai mare măsură de conlucrarea creativă a acestuia cu corepetitorul, de la primele repetiţii până la evaluarea pe scenă. Reieşind din aceasta, procesul pedagogic se organizează în baza respectării anumitor principii şi metode speciale. Autorul
descrie procedeele eficiente tehnice şi artistice pentru acompaniament, problemele specifice şi dezvoltarea calităţilor speciale ale corepetitorului, lucrul metodic în activitatea sa.
Cuvinte-cheie: corepetitor, acompaniament, solist, interpret, metode, ansamblu, măiestrie, evoluare.

The article presents some methods of applying a set of particularities of accompaniment and the methodology of organizing the educational process when working with students. The article provides information about the importance of accompaniment art as a complex of combining individual professional qualities with pedagogical methods of training students for their future work as interpreters. The article demonstrates that a student’s final artistic product depends, to a great extent, on the creative collaboration with the concert master, from the first rehearsal until he performs on the stage. So, the educational process is based on specific principles and methods. The author describes efficient artistic techniques and procedures of accompaniment, specific problems and ways of improving the concert master’s special qualities and the methods used by him in his activity.
Keywords: concert master, accompaniment, soloist, performer, method, ensemble, mastery, evaluation.