STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
ÎNSEMNĂTATEA VORBIRII SCENICE ÎN PROCESUL DE ELABORARE A SPECTACOLULUI DE LICENȚĂ
ARTICOL

ÎNSEMNĂTATEA VORBIRII SCENICE ÎN PROCESUL DE ELABORARE A SPECTACOLULUI DE LICENȚĂ

SIGNIFICANCE OF THE STAGE SPEAKING ART IN THE PROCESS  OF PREPARING THE GRADUATION PERFORMANCE

VERA Grigoriev (Mereuţă),
profesor universitar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Este migăloasă munca depusă la elaborarea spectacolului de licenţă. Ghidaţi de regizorul-pedagog, studenţii actori învaţă să transforme valorosul material literar în unul scenic, activ, eficient, expresiv. Toate elementele structurale ale piesei – ideea, conflictul, caracterele personajelor sunt exprimate prin cuvinte. Cuvântul trebuie bine şlefuit, reliefat artistic, ca să poată reda viaţa organică a personajului. Actorul este cel ce dă viaţă, dă valorificare scenică prin vocea sa acestor idei. Pedagogul de vorbire scenică urmăreşte acelaşi scop ca şi pedagogul de artă actoricească: firescul, sinceritatea, comunicarea cu partenerul, puterea de convingere, cuvântul rostit fiind unul din elementele principale ale artei dramatice.
Cuvinte-cheie: cuvânt, voce, comunicare, tonalitate, atac verbal, tăcere scenică.

Developing a stage performance is thorough work. Guided by the teacher –director the students-actors learn to transform literary material of great value into an active, efficient of great expressive scenic work. All the structural elements of the playthe idea, conflict, the characters nature are expressed through woeds. The word should be well brushed up, artistically outlined so that it could convey the character’s organic life. The actor is the one that gives life and stage valorisation to these ideas throught his voice. Both the teacher of stage speaking and the acting art teacher per sue the same purpose: naturaless, sincerity, communication whit the partner, the power of convincing; the spoken woed being one of the main elements of dramatic art.
Keywords: word, voice, communication, verbal attack, silent stage.