STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
JOCUL DIDACTIC ÎN CADRUL ORELOR DE COREGRAFIE – UN APORT ESENŢIAL LA DEZVOLTAREA POTENŢIALULUI CREATIV AL ELEVILOR CLASELOR PRIMARE
ARTICOL

JOCUL DIDACTIC ÎN CADRUL ORELOR DE COREGRAFIE – UN APORT ESENŢIAL LA DEZVOLTAREA POTENŢIALULUI CREATIV AL ELEVILOR CLASELOR PRIMARE

THE DIDACTIC GAME DURING CHOREOGRAPHY CLASSES – AN ESSENTIAL CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF THE CREATIV POTENTIAL OF PRIMARY SCHOOL PUPILS

ANATOLIE POPOVICI,
doctorand,
Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”

Articolul abordează problema dezvoltării potenţialului creativ al elevilor claselor primare prin intermediul jocului didactic. Jocurile didactice sunt antrenante pentru toţi elevii, acţionând în mod favorabil şi asupra elevilor cu rezultate slabe la învăţătură, deblocând potenţialul creator al acestora, sporindu-le performanţele şi căpătând astfel încredere în capacităţile lor, siguranţă şi promptitudine în răspunsuri. După părerea noastră, creativitatea ca formaţiune complexă de personalitate se formează şi exersează cu metode cât mai adecvate structurii sale, metode care să acţioneze pe tot parcursul şcolarizării elevului, iar din acest punct de vedere jocurile didactice satisfac pe deplin cerinţele la nivelul claselor primare.
Cuvinte-cheie: joc didactic, fluiditate, imaginaţie, potenţial creativ.

This article deals with the issue of the development of primary school pupils creative potential through the didactic game. The didactic games are appealing for all the pupils and have a favourable influence upon pupils who have poor results in studying enhancing their performance and they become confident as to their skills, and their answers become quick and sure, i.e. their creative potential becomes unblocked. In our opinion, the creativity, as a complex personality shaping, gets formed and exercises by means of methods that are the most appropriate to its structure, methods that can act during all the school process of the pupil, and, from this point of view, the didactic games fully satisfy the requirements at the level of primary school.
Keywords: teaching game, fluidity, imagination, creative potential.