Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
CONCERTUL INSTRUMENTAL ŞI REFLECTAREA LUI ÎN MUZICOLOGIA AUTOHTONĂ
ARTICOL

CONCERTUL INSTRUMENTAL ŞI REFLECTAREA LUI ÎN MUZICOLOGIA AUTOHTONĂ

THE INSTRUMENTAL CONCERTO AND HIS REFLEXION IN THE AUTOCHTHONOUS MUSICOLOGY

VLADIMIR ANDRIEŞ,
conferenţiar universitar interimar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Concertul instrumental este unul din cele mai vechi genuri ale muzicii instrumentale europene istoria căruia începe circa trei secole în urmă şi durează până în prezent. Concertul a fost şi rămâne un obiect pe larg explorat atât de practica muzicală prin creaţia compozitorilor şi activitatea interpreţilor, cât şi de ştiinţa muzicologică prin examinarea celor mai diferite aspecte ale genului în numeroasele studii elaborate de cercetătorii din diferite ţări. Prezentul articol este consacrat reflectării mai multor aspecte ale concertului în muzicologia autohtonă.
Cuvinte-cheie: concert instrumental, concertare, gen muzical, dialog, joc, virtuozitate, muzicologie autohtonă, creaţia muzicală a compozitorilor din Republica Moldova.

The instrumental concerto is one of the oldest genres of European instrumental music whose history began about three centuries ago and continues till the present time. The concerto has been and still is a genre widely explored in musical practice bz the composers and performers as well as by the
musicological science that examines different aspects of theis genree in numerous studies carried out by researcher from different country. The present article is dedicated to the reflection of instrumental concerto in the research works of musicologist from Republic of Moldova
Keywords: instrumental concerto, concertizing, musical genre, dialogue, play, virtuosity, autochthonous musicology, music creation of the composers from the Republic of Moldova.