Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
СЦЕНИЧЕСКАЯ КАНТАТА CÎNTECE DE ŞEZĂTOARE Е. МАМОТА: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН И МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ARTICOL

СЦЕНИЧЕСКАЯ КАНТАТА CÎNTECE DE ŞEZĂTOARE Е. МАМОТА: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН И МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

CANTATA SCENICĂ CÎNTECE DE ŞEZĂTOARE DE E. MAMOT: PLANUL DE CONŢINUT ŞI PARTICULARITĂŢILE MUZICAL-DRAMATURGICE

THE SCENIC CANTATA CÎNTECE DE ŞEZĂTOARE BY EUGEN MAMOT: CONTENT PLAN AND MUSICAL-DRAMATURGIC PECULIARITIES

NADEJDA CAULEA,
doctorandă, lector,
Universitatea de Stat Nistreană T. Şevcenco, or. Tiraspol

Lucrarea reprezintă o analiză a Cantatei scenice în baza textelor folclorice ”Cântece de şezătoare” a compozitorului Eugen Mamot. Este evidenţiată o linie muzical-dramaturgică în gruparea textelor de poezie lirică ale cântecelor populare moldoveneşti selectate de compozitor, reprezentând o evoluţie a iubirii dintre doi tineri îndrăgostiţi. Articolul cuprinde unele observaţii privind imaginile muzicale şi mijloacele ale limbajului muzical folosite de compozitor în realizarea ideilor artistice. Se analizează planul de conţinut pentru fiecare din cele şase părţi ale Cantatei, sunt tratate mijloace de
personificare vocal-corală a personajelor populare, a jocurilor şi dansurilor tradiţionale, precum şi unele mijloace armonice şi de formă.
Cuvinte-cheie: Eugen Mamot, compozitor din Republica Moldova, muzica corală, cantata scenică, poezie lirică naţională, folclorul moldovenesc, strigătură.

This paper presents an analysis of folk texts based on the stage Cantata ”Cântece de şezătoare”(„Songs of social evenings”) by composer Eugen Mamot. It highlighted a musicaldramaturgical line in grouping the texts of Moldovan folk songs lyrics selected by the composer; it effectively represents an evolution of affection between two young lovers. The article includes some observations on artistic images and means of the musical language used by the composer to achieve his artistic ideas. The content plan for each of the six parts of the Cantata is analyzed, and some procedures of vocal choral impersonation of popular characters are treated, the games and traditional dances as well as some harmonic and form means are discussed.
Keywords: Eugen Mamot, composer of the Republic of Moldova, choral music, stage cantata, Moldovan poetry, Moldovan folklore, witty couplet (strigatura).