STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
ASPECTE ALE CERCETĂRII FENOMENULUI DE INTERPRETARE A CREAȚIILOR VOCALE TRADIȚIONALE ÎN CONTEXT SCENIC CONTEMPORAN: COLINDA ȘI DOINA
ARTICOL

ASPECTE ALE CERCETĂRII FENOMENULUI DE INTERPRETARE A CREAȚIILOR VOCALE TRADIȚIONALE ÎN CONTEXT SCENIC CONTEMPORAN: COLINDA ȘI DOINA

ASPECTS IN THE RESEARCH OF THE PHENOMENON RELATED TO PERFORMING TRADITIONAL VOCAL CREATIONS IN THE CONTEMPORARY STAGE CONTEXT: COLINDA AND DOINA

ZINAIDA BOLBOCEANU
conferențiar universitar interimar, doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

SVETLANA BADRAJAN
conferențiar universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

CZU 781.7(478)
784.4:781.68

Ne propunem în acest articol să scoatem în evidență problemele legate de interpretarea creațiilor vocale folclorice în condiții de spectacol public. Necesitatea tratării acestora este determinată de mai mulți factori, dintre care numim: lipsa unor studii care să fundamenteze procesele și transformările ce se produc la preluarea și transpunerea creațiilor vocale tradiționale în interpretare de spectacol public contemporan; politica actuală atât la nivel național, cât și internațional, legată de protejarea și salvgardarea patrimoniului cultural intangibil. Vom încerca să identificăm modalitățile de interpretare a cântecului folcloric în context tradițional și păstrarea acestora în interpretare scenică contemporană.
Cuvinte-cheie: cântec folcloric, interpretare, context scenic, tradiție, valorificare, transformare, salvgardare

This article aims at highlighting issues related to performing vocal folk creations in the context of public spectacle. The importance of investigating these issues is determined by several factors, among which: lack of studies that substantiate the processes and transformations that occur when transposing traditional vocal creations into the context of a contemporary public performance; as well as the current both at national and international level policy linked to the protection and safeguarding of the intangible cultural heritage. The article will attempt to identify ways of performing folk songs in the traditional context, and will investigate how to preserve these when performing them on the contemporary stage.
Keywords: folk song, performing, scene context, tradition, capitalisation, transformation, safeguarding