STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
TEHNOLOGIA ŢESUTULUI TAPISERIEI MODERNE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
ARTICOL

TEHNOLOGIA ŢESUTULUI TAPISERIEI MODERNE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

THE TECHNOLOGY OF WEAVING CONTEMPORARY TAPESTRY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

IULIANA BABIN,
doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă

CZU 745.52(478)

Arta tapiseriei contemporane în Republica Moldova reprezintă „un fenomen artistic relativ nou, cristalizat pe solul unor frumoase tradiţii” populare, bazat pe arta covorului şi „posedă o deosebită capacitate de exprimare a valorilor” artisticoestetice naţionale. Cu toate că există destul de multe investigaţii la capitolul arta textilă, studierea tapiseriei artistice în ţara noastră a fost şi rămâne importantă şi actuală. În acest articol se analizează simbioza caracteristicilor teoretice şi practice în predarea tapiseriei artistice profesioniste, valorificându-se metodele tehnice cunoscute, aspectele terminologice şi tehnologice ale ţesutului.
Cuvinte-cheie: tapiserie artistică, tehnică de ţesut, artă textilă/decorativă, alesul covoarelor, pregătire profesională a studenţilor, tehnologie, ramă, urzeală

The art of contemporary tapestry in the Republic of Moldova presents “a relatively new artistic phenomenon, a crystallized messenger of the beautiful folk traditions”, based on carpet-art and it possesses a great capacity of expressing national artistic-aesthetic values. Although, there are quite a few investigations in the study of textile arts, the importance and relevancy of studying artistic tapestry in our country was and remains very important. In the article the author analyses the symbiosis of the theoretical and practical characteristics in teaching artistic tapestry, valorising all the known technical methods, the terminological and technological aspects of weaving.
Keywords: artistic tapestry, weaving techniques, textile/decorative art, technology, warp