STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
FORMAREA COMPETENŢELOR ARTISTICO-PLASTICE LA ELEVI PRIN JOC. REPERE METODOLOGICE
ARTICOL

FORMAREA COMPETENŢELOR ARTISTICO-PLASTICE LA ELEVI PRIN JOC. REPERE METODOLOGICE

DEVELOPMENT OF ARTISTIC-PLASTIC SKILLS IN STUDENTS THROUGH GAMES. METHODOLOGIC OUTLINE

TATIANA JABINSCHI,
master în arte, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă

CZU 37.016:7]:793.7

Prezenta lucrare reflectă unele aspecte şi căi de interpretare a formelor şi metodelor de formare şi dezvoltare a multiplelor abilităţi şi percepţii artistico-plastice la elevi în crearea lucrărilor în materie de ceramică. În activitatea instructiv-artistică un rol important îl ocupă aplicarea jocului ce contribuie la organizarea activităţii de cunoaştere şi dezvoltare a capacităţilor psiho-motorice.
Definirea semnelor şi simbolurilor prin tehnica Brainstorming generează creativitatea şi libertatea artistico-plastică în ceramică. Asaltul de idei devine un joc care se transpune ulterior în diversitatea de lucrări, creând abilitatea de flexibilitate şi ingeniozitate, fapt care produce un progres al tânărului intelect bazat pe individualitate personală.
Cuvinte-cheie: competenţe artistico-plastice, abilităţi creative, creativitate, joc creativ, percepţie, simbol

The present work reflects some aspects and ways of interpreting the forms and methods of training and developing the
pupils’ multiple skills and artistic-plastic perceptions in creating pottery works. An important role in the teaching-artistic process consists in applying a game-like instruction that contributes to the organization of cognitive activity and development of psycho-motoric competences.
Explaining symbols and signs via Brainstorming generates creativity and artistic-plastic liberty in pottery practice. The assault of ideas becomes a game which turns into a diversity of pottery works, developing such abilities as creativity and flexibility. This leads to the active development of the young intellect based on its personal individuality.
Keywords: artistic-plastic competences, creative skills, creativity, creative game, perception, symbol