STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
PROBLEMA FORMEI ÎN CVARTETUL NR. 3 PENTRU INSTRUMENTE CU COARDE DE GHEORGHE NEAGA
ARTICOL

PROBLEMA FORMEI ÎN CVARTETUL NR. 3 PENTRU INSTRUMENTE CU COARDE DE GHEORGHE NEAGA

THE PROBLEM OF FORM IN GHEORGHE NEAGA’S STRING QUARTET NO.3

NATALIA CHICIUC,
lector universitar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 785.74:780.614(478)
781.5.087.34

Prezentul articol se concentrează pe o analiză din perspectiva formei a uneia dintre ultimele lucrări semnate de Gheorghe Neaga. Cu o structură ciclică bipartită, Cvartetul nr. 3 pentru instrumente cu coarde se înscrie perfect în categoria opus-urilor demonstratoare de scoatere din prim-plan a cvadraturii clasice specifice genului de cvartet și de înlocuire a importanței acesteia cu diferite alte mijloace de înaltă gândire artistică și conceptualizare a muzicii. În acest sens, axat pe un limbaj modal, autorul se eschivează și de la schemele obișnuite pentru formele interioare ale părților unui cvartet. În plus, Gheorghe Neaga nu adaptează conținutul la dezvoltări impunătoare, ci oferă întâietate eterofoniei, iar relațiile modale sunt integrate într-o totalitate cromatică, astfel încât universul sonor formulat al lucrării să obțină o complexitate semnificativă.
Cuvinte-cheie: cvartet, gen, cvadratură clasică, formă bipartită, structură

This article focuses on a form analysis of one of Gheorghe Neaga’s last works. With a bipartite cyclical structure, String Quartet No.3 fits perfectly into the category of demonstrating opuses for removing from the foreground of the classical quadrature specific to the quartet genre and replacing its importance with various other means of high artistic thinking and conceptualization of music. Thus, focusing on a modal language, the author also avoids the usual patterns for the inner forms of the parts of a quartet. In addition, Gheorghe Neaga doesn’t adapt the content to stunning developments, but gives his preference for heterophony, and the modal relations are integrated in the chromatic totality, so that the sound universe of the work gets a significant complexity.
Keywords: quartet, genre, classical quadrature, bipartite form, structure