STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
SCENELE DE ANSAMBLU – PARADIGME ALE CULTURII ROMÂNEŞTI
ARTICOL

SCENELE DE ANSAMBLU – PARADIGME ALE CULTURII ROMÂNEŞTI

ENSEMBLE SCENES – PARADIGMS OF ROMANIAN CULTURE

CONSUELA RADU-ŢAGA,
lector universitar, doctor,
Universitatea de Arte George Enescu, Iaşi, România

CZU 7.044

Contactul nemijlocit cu lumea înconjurătoare şi tendinţa către o artă realistă au dus la zămislirea unor opere grandioase, cu multe personaje, înzestrate cu rolul de a nuanţa şi de a imprima caracterul unidimensional al unui anumit grup. Sugestia eroului colectiv poate fi regăsită atât în artele plastice, în literatură, cinematografie cât şi în teatrul liric, autorii înscriindu-se în galeria marilor analişti ai sufletului mulţimii. Tablourile vieţii populare şi imaginea însăşi a poporului a fost redată în peisaje idilice, atmosferă solemnă sau patos tragic, cu gesturi subliniate şi amplificate ca într-o desfăşurare simfonică. Zugrăvirea scenelor de ansamblu a construit şi dezvoltat linia valorilor fundamentale ale spiritualităţii româneşti, iar prin generarea de modele şi fixarea unor puncte de referinţă s-au materializat adevărate paradigme culturale.
Cuvinte-cheie: personaj, expresivitate, colectivitate, arte, paradigme

The direct contact with the surrounding world and the tendency towards a realistic art led to the creation of grandiose works, with many characters that have the role of differentiating and giving a unidimensional character to a certain group. The collective hero’s suggestion can be found both in fine arts, literature, cinematography and musical theatre, the creators can be placed in the gallery of great analysts of the masses` soul. The paintings representing the people`s life and the image itself of the people has been shown in idyllic landscapes, solemn atmosphere or tragic pathos, with emphasized and exaggerated gestures like in symphonic performance. The description of ensemble scenes built and developed the fundamental values line of the Romanian culture and through generating models and determining points of reference were materialized true cultural paradigms.
Keywords: character, expressiveness, collective, arts, paradigms