STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
TELEVIZIUNEA NAŢIONALĂ – FACTOR ESENŢIAL DE CREARE A OPINIEI PUBLICE
ARTICOL

TELEVIZIUNEA NAŢIONALĂ – FACTOR ESENŢIAL DE CREARE A OPINIEI PUBLICE

NATIONAL TELEVISION – ESSENTIAL FACTOR FOR CREATING PUBLIC OPINION

EUGENIA POPA,
conferenţiar universitar, doctor în filologie,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

LUCIA GALAC,
lector universitar, master în comunicare și relații publice,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 654.17:659.4

La etapa actuală, televiziunea a devenit un mijloc esenţial de creare a opiniei publice. Adevărul fundamental, pe care trebuie să-l însuşească fiecare dintre noi, este că telespectatorii sunt creatori de opinie, şi nu simpli consumatori, iar televiziunea creează opinia marelui public exact în măsura în care publicul creează televiziunea. Or, se ştie că publicul, adeseori, este cu mult mai competent decât consideră cei care creează mesaje în numele lui.
Cuvinte-cheie: informaţie, opinie publică, televiziune, responsabilitate, credibilitate, competenţă, calitate, rigurozitate, perseverenţă, tenacitate, politeţe, toleranţă

Television has now become the most important means of creating public opinion. The fundamental truth that each of us has to know is that tele-viewers are opinion-makers and not simple consumers, and television creates public opinion just to the extent that the public creates television. However, it is known that the public is often much more competent than those who create messages on their behalf.
Keywords: information, public, opinion, television, responsibility, credibility, competence, quality, accuracy, perseverance, tenacity, politeness, tolerance