STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
Tratarea formei de sonată în cvartetul de coarde op.83 de E. Elgar
ARTICOL

TRATAREA CICLULUI ŞI FORMEI DE SONATĂ ÎN CVARTETUL DE COARDE OP.83 DE E. ELGAR

THE TREATMENT OF THE CYCLE AND SONATA FORM IN THE STRING QUARTET OP. 83 BY E. ELGAR

VICTORIA MELNIC,
profesor universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
SVETLANA COŞCIUG,
masterandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 785.74(410)
785.74:781.5.082.2

Unicul în acest gen în creaţia compozitorului englez E. Elgar, Cvartetul de coarde e-moll, op.83 conţine trei părţi, relevând o tratare mai puţin tradiţională a ciclului de sonată utilizat în genul de cvartet. Încadrarea în tiparele formei de sonată în toate cele trei părţi (I — formă de sonată tradiţională, II — sonată fără tratare, III — sonată cu repriza inversată) permite o elaborare măiestrită şi diversă a materialului muzical. Pentru expoziţiile celor trei forme de sonată sunt caracteristice pluritematismul elementelor tematice ale grupurilor principale şi monotematismul celor secundare. O altă particularitate, ce ţine de trăsăturile stilistice şi de gen ale Cvartetului, constă în prezenţa diverselor surse, ce-şi au originea în: figurile muzical-retorice ale barocului; cântarea vocală arioso; muzica de dans, atât academică cât şi ambientală; muzica diverselor epoci (baroc, romantism); muzica tradiţională engleză. În toate cele trei mişcări ale ciclului, ideile şi sentimentele, trăirile şi emoţiile provocate de anumite evenimente sunt înveşmântate într-o factură realizată la nivelul celei orchestrale.
Cuvinte-cheie: ciclu de sonată, cvartet, E. Elgar, formă de sonată, muzică engleză
The only one in this genre in the creation of the English composer E. Elgar, the E-minor String Quartet op.83 contains three parts, revealing a less traditional treatment of the sonata cycle used in the quartet genre. The fitting in the patterns of the sonata form in all the three parts (I — traditional sonata form, II — sonata without treatment, III — sonata with inverted reprise) allows a masterful and varied elaboration of the musical material. In this way, for the exposition of the three sonata forms, are characteristic the plurithematism of the elements of the main groups and the monothematism of the secondary groups. Another peculiarity that refers to the stylistic features and genre of the Quartet consists in the presence of different sources that have their origin in: the musical-rhetorical figures of the Baroque; arioso vocal singing; dance music both academic and ambient; music of different epochs (Baroque, Romanticism); traditional English music. In all the three movements of the cycle, the ideas and feelings, the emotions provoked by certain events are embellished in the structure made at the level of the orchestral one.
Keywords: sonata cycle, quartet, E. Elgar, sonata form, English music