STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
ELEMENTE DE COMPOZIŢIE ŞI DRAMATURGIE ÎN SUITA PENTRU CVARTET DE COARDE DE GHEORGHE NEAGA
ARTICOL

ELEMENTE DE COMPOZIŢIE ŞI DRAMATURGIE ÎN SUITA PENTRU CVARTET DE COARDE DE GHEORGHE NEAGA

COMPOSITIONAL AND DRAMATURGICAL ELEMENTS IN GHEORGHE NEAGA’S SUITE FOR STRING QUARTET

NATALIA CHICIUC,
lector universitar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice


CZU 785.74.083.1(478)
785.74.083.1:781.5
Opusurile în genul de suită reprezintă o parte însemnată în repertoriul instrumental de cameră al compozitorului Gheorghe Neaga, dar şi în patrimoniul de aur al muzicii camerale autohtone. Una dintre creaţiile ce reflectă într-o perfectă măsură predilecţiile artistice ale autorului, influenţate mai mult sau mai puţin de fluxul evoluţiei tehnicilor componistice, este „Suita pentru cvartet de coarde”, conţinuturile căreia evocă caracteristicile unei exprimări componistice la început de cale. Premisele apariţiei lucrării nu sunt unele speciale, însă rezultatul produs este unul súi-géneris. Compusă în 1965, în doar câteva zile, creaţia a fost realizată, la prima vedere, ca un opus mic şi disproporţionat. Eludând, însă, relaţiile echilibrate între părţi, Gheorghe Neaga a provocat consecinţe ce intrigă, cel puţin, din punct de vedere muzicologic.
Cuvinte-cheie: gen, suită, formă, ciclu
Opuses in the suite genre represent a significant part in Gheorghe Neaga’s instrumental chamber repertoire, but also keep an important place in the gold heritage of the autochthonous chamber music. And one of the compositions that perfectly reflects the author’s artistic predilections, influenced more or less by the evolution of the compositional techniques, is the Suite for string quartet, the contents of which evoke the characteristics of the compositional expression from the beginning of G. Neaga’s career. The premises of this work are not so special, but the result is a súi-géneris one. Composed in 1965 in just a few days, the suite was written at first sight as a small and disproportionate opus. However, eluding the balanced relationship between the mouvements, Gheorghe Neaga caused some consequences that intrigue at least from a musicological point of view.
Keywords: genre, suite, form, cycle