STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
PRIMELE FORME TEATRAL-MUZICALE ROMÂNEŞTI
ARTICOL

PRIMELE FORME TEATRAL-MUZICALE ROMÂNEŞTI

THE FIRST ROMANIAN THEATRICAL-MUSICAL FORMS

CONSUELA RADU-ŢAGA,
lector universitar, doctor,
Universitatea Naţională de Arte George Enescu, Iaşi, România


CZU 782”19”(498)
Germeni de teatru românesc regăsim în formele specifice populare: irozii, haiducii (jienii), nunta ţărănească sau „Jocul păpuşilor”, „Căluşarii” sau „Drăgaica”. Teatrul a fost domeniul spre care s-au îndreptat primele exprimări ale muzicii culte româneşti. În prima jumătate a secolului XIX s-a afirmat vodevilul, iar în cea de a doua jumătate centrul de interes s-a mutat în direcţia operetei şi a operei comice. Certificatul de naştere al operei româneşti a fost semnat de către Eduard Caudella, odată cu opera istorică „Petru Rareş”. La începutul secolului XX diversele orientări stilistice s-au împletit cu măiestritele transfigurări ale folclorului românesc, momentul de sinteză al genului fiind reprezentat de tragedia lirică „Oedip”, capodopera lui George Enescu.
Cuvinte-cheie: manifestare teatrală, muzică românească, vodevil, operetă, operă comică, operă istorică
We find Romanian theater germs in specific popular forms: the Herods, the outlaws (the Jians), the peasant wedding or the play of dolls, the Calusari or the Drăgaica fair. The first expressions of Romanian cult music went to the field of theater. The vaudeville was affirmed in the first half of the 19th century, and in the second half the center of interest moved in the direction of operetta and musical comedy. The birth certificate of Romanian opera was signed by Eduard Caudella with his historical opera called „Petru Rareş”. At the beginning of the 20th century different stylistic orientations combined with masterful transfigurations of Romanian folklore, the moment of synthesis of the genre being represented by the lyric tragedy „Oedip”, the masterpiece of George Enescu.
Keywords: theatrical performances, Romanian music, vaudeville, operetta, musical comedy, historical opera