STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
SONATINA PENTRU FAGOT ŞI PIAN DE VLADIMIR CIOLAC
ARTICOL

SONATINA PENTRU FAGOT ŞI PIAN DE VLADIMIR CIOLAC

THE SONATINA FOR BASSOON AND PIANO BY VLADIMIR CIOLAC

VLADIMIR TARAN,
doctorand,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice


CZU 780.8:780.644.2.082.3(478)
În acest articol este prezentată analiza muzicologică şi interpretativă a Sonatinei pentru fagot şi pian, semnată de V. Ciolac, care anterior nu a fost subiectul unui studiu ştiinţific. Creaţia vizată reprezintă un interes deosebit atât sub aspect componistic cât şi interpretativ, necesitând un nivel de interpretare avansat. Autorul studiază trăsăturile de stil, de formă şi de dramaturgie ale compoziţiei, evidenţiind particularităţile conceptului artistic al creaţiei abordate. Articolul conţine recomandări în plan interpretativ destinate atât tinerilor interpreţi cât şi celor profesionişti, contribuind la facilitarea înţelegerii conceptului muzical şi însuşirii dificultăţilor interpretative.
Cuvinte-cheie: Vladimir Ciolac, fagot, sonatină, analiza interpretativă, recomandări metodice
This article presents a musicological and interpretative analysis of the Sonatina for bassoon and piano signed by V. Ciolac, which was not previously the subject of a scientific study. The creation referred to is of a particular interest both in terms of composition and interpretation, requiring an advanced level of interpretation. The author considers the characteristics of style, form and dramaturgy of the composition, highlighting the particularities of the artistic concept of the analyzed work. The article contains interpretive recommendations for both young performers and professionals helping to facilitate the understanding of the musical concept and interpretative difficulties.
Keywords: Vladimir Ciolac, bassoon, Sonatina, interpretative analysis, methodological recommendations