STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
DIRECŢII ÎN ACTIVITATEA ARTISTICĂ A COLECTIVELOR CORALE CAMERALE LA ETAPA CONTEMPORANĂ
ARTICOL

DIRECŢII ÎN ACTIVITATEA ARTISTICĂ A COLECTIVELOR CORALE CAMERALE LA ETAPA CONTEMPORANĂ

DIRECTIONS IN THE ARTISTIC ACTIVITY OF THE CHAMBER CHOIRS AT
THE CONTEMPORARY STAGE

FEDORA BURLAC,
lector universitar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 784.068.071.2
Articolul dat are drept obiectiv prezentarea corului de cameră şi rolul său în viaţa muzicală contemporană. Autorul pune în evidenţă mai multe direcţii de afirmare a colectivelor camerale profesioniste, înfăţişând posibilităţile sale artistice şi de creaţie. În cercetarea de faţă, de asemenea, sunt stipulate anumite aspecte care determină orientările şi preocupările fundamentale ale acestora la etapa actuală. Prin exemplele unor colective binecunoscute în lume, corul cameral este apreciat drept o formaţie multifuncţională adaptată la necesităţile timpului.
Cuvinte-cheie: corul cameral contemporan, colectiv coral polivalent, activitate artistică diversă, abilităţi profesionale, repertoriu universal, practica concertistică actuală
This article has as objective the presentation of the chamber choir and its role in the musical contemporary life. The author is highlighting many directions of the professional chamber choirs activities and shows its artistic and creative abilities. In the present research, withal, are stipulated certain aspects which determines the fundamental orientations and concernes in the current period. By the exemples of some collectives well known in the world, the chamber choir is characterized as a multifunctional ensemble adapted to the needs of the present time.
Keywords: contemporary chamber choir, polyvalent choral group, various artistic activity, professional abilities, universal repertoire, concert practice nowadays