STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
TEATRUL TRANSCENDENTAL AL LUI ANDREI ŞERBAN
ARTICOL

TEATRUL TRANSCENDENTAL AL LUI ANDREI ŞERBAN

THE TRANSCENDENTAL THEATRE OF ANDREY SERBAN

IRINA CATEREVA,
lector universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 792.036(498)
792.075(498)
Teatrul transcendental reprezintă un fenomen unic în arta teatrală europeană din a doua jumătate a sec. XX. Depăşind limitele oricărei apartenenţe sau mişcări religioase, bazându‑se pe esenţa metafizică şi spirituală, ca componente general‑umane ale artei teatrale, pe experienţa seculară a tradiţiilor teatrale orientale şi occidentale, teatrul transcendental a devenit mentorul cunoştinţelor transcendentale care, prin intermediul artei teatrale, ajută omul să atingă un alt nivel al spiritualităţii.
Cuvinte‑cheie: teatru transcendental, teatru spiritual, metafizica artei teatrale, Andrei Şerban
The Transcendental Theatre presents a unique phenomenon in the European theatre in the second half of the 20th century.
Going beyond the limits of any membership or religious movements, being based on the metaphysical and spiritual essence as general‑human components of theatrical art and on the experience of centuries‑old traditions of the Oriental and Western theater, it has become the mentor of transcendental knowledge, so that through theatrical art to help man to reach anothe level of spirituality.
Keywords: the Transcendental Theatre, Spiritual Theatre, metaphysics of theatrical art, Andrei Serban