STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
LUMEA ACUSTICĂ — ÎN REALITATE ŞI ÎN ARTA CINEMATOGRAFICĂ
ARTICOL

LUMEA ACUSTICĂ — ÎN REALITATE ŞI ÎN ARTA CINEMATOGRAFICĂ

THE ACOUSTIC WORLD IN REALITY AND CINEMATOG RAPHIC ART

ANDREI BURUIANĂ,
lector universitar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice


CZU 791.636:534
Lumea acustică este graiul mediului în care trăim, tot ce este dincolo de vorbirea umană. Dacă vom instala un microfon în mijlocul unui anumit spaţiu, el va prinde limbajul acustic real al acestuia. Noi, însă, auzim şi percepem această lume sonoră în dependenţă de starea noastră psihică. În arta cinematografică spaţiul filmic este creat ca el, la rândul său, să creeze şi să determine spaţiul psihic în care are loc acţiunea şi trăiesc personajele operei.
Cuvinte‑cheie: lumea acustică, limbajul obiectelor, spaţiul real şi psihic, linişte, tăcere absolută, sunete intime, gesturi şi expresii, sunet invizibil, abstracţie a realităţii, efecte sonore

The acoustic world is the language of the environment we live in, everything that is beyond human speech. If we install a microphone in the middle of a particular space, it will capture its real acoustic language. We, however, hear and perceive this sound world in dependence of our mental state. In cinematographic art, film space is created in order to further create and determine the mental space in which the action takes place and the characters of the opera live in.
Keywords: acoustic world, object language, real and mental space, silence, absolute silence, intimate sounds, gestures and expressions, invisible sound, abstraction of reality, sound effects