STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
NORME CE CONDUC SPRE O EXPRIMARE CLARĂ ŞI CORECTĂ A LIMBII ROMÂNE
ARTICOL

NORME CE CONDUC SPRE O EXPRIMARE CLARĂ ŞI CORECTĂ A LIMBII ROMÂNE

NORMS THAT ENSURE CLEAR AND CORRECT WAYS OF EXPRESSION IN THE ROMANIAN LANGUAGE

IRINA SCUTARIU,
doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar,
Universitatea Naţională de Arte George Enescu, Iaşi, România

CZU 792.028.3
808.5
Tezele prezentate în acest articol fac referire la diferite metode deja existente, precum şi la cele elaborate cu imaginaţie, rezultate din munca mea de pedagog alături de studenţi români veniţi din diferite regiuni ale ţării, dar mai ales la metodele rezultate din lucrul cu studenţi proveniţi din Basarabia. Din acest punct de vedere, se pot observa două mari direcţii de lucru: prima — care ţine de corecta efectuare a lecturii în limba română; a doua — care ţine de eliminarea din vorbirea curentă a expresiilor neromâneşti. Acestea pot fi eficiente doar cu condiţia ca cel dornic să folosească limba română corect, să conştientizeze şi să‑şi corecteze exprimarea printr‑un autocontrol zilnic. Trebuie să remarcăm faptul că efortul profesorului rămâne fără rezultat, atunci când studentul nu lucrează constant şi cu o atenţie deosebită îndreptată spre frazarea corectă, românească. Riscul de a nu ajunge la obişnuinţa de a se folosi de limba literară îi vizează şi pe acei studenţi români care rămân fideli unei exprimări de tip regional.
Cuvinte‑cheie: defect de pronunţie, vorbire scenică, deficienţă în exprimare, expresivitate în vorbirea scenică, dicţie

The present article refers to different methods that already exist, that were invented or that resulted from my work as a teacher for Romanian students from different regions of the country, and in particular to those coming from Bessarabia. From this point of view, there are two distinct directions in my activity, more precisely: the first one referring to the correct act of reading in Romanian while the second one consists in eliminating non‑Romanian expressions from everyday speech. They can only be effective if the one in question is interested in the correct use of Romanian, in acknowledging and correcting the way he expresses himself every day. It must be noticed that a teacher’s efforts are null when the student is not constant in his work and his attention is not directed to correct Romanian phrasing. The risk of not getting used to the Romanian literary language refers also to those Romanian students who remain faithful to a regional type of speaking.
Keywords: pronunciation defect, stage speech, deficiency in expression, expression in stage speech, diction