STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
APORTUL ARTISTELOR PLASTICE LA DEZVOLTAREA GRAFICII DE ȘEVALET DIN BASARABIA
ARTICOL

APORTUL ARTISTELOR PLASTICE LA DEZVOLTAREA GRAFICII DE ȘEVALET DIN BASARABIA

THE CONTRIBUTION OF FEMALE ARTISTS TO THE DEVELOPMENT OF EASEL GRAPHICS IN BASSARABIA

TATIANA RAȘCHITOR,
lector universitar,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice


CZU 76(498.7)
76.071.1-055.2(498.7)
Prezentul articol dezvăluie rolul și aportul artistelor la constituirea artei moderne în Basarabia și în cadrul acesteia a domeniului graficii de șevalet. Sunt identificați factorii esențiali care au modelat panorama artistică din Basarabia și numiți artistele plastice care au contribuit prin creația și activitatea lor la dezvoltarea domeniului graficii de șevalet. Formularea problemei în acest mod a permis identificarea unor aspecte tăinuite și reevaluarea unor presupuneri și judecăți, dar și înțelegerea raportului între genuri în cadrul activității artistice. Studiul a scos la iveală rolul de pionier al pictoriței Eugenia Maleșevschi, care printre primii a început să abordeze tehnicile stampei, să desfășoare o activitate didactică, artistică și organizatorică.
Printre artistele din a doua generație, de după 1918 se remarcă graficiana Tania Baillayre-Ceglokoff, precum și creația timpurie a graficienei Elisabeth Ivanovschi și pistorițelor Ada Zevin și Eugeniei Gamburd.
Cuvinte-cheie: grafică, artă plastică, Basarabia, stampă, desen

This article presents the role and contribution of the female artists in establishing the modern art in Bassarabia, and within this field — easel graphics. The author identifies the essential factors which shaped the art scene in Bassarabia and the female artists who have contributed through their creation and activity to the development of easel graphics. The formulation
of the problem in this manner made it possible to identify some hidden aspects and the reevaluation of some presumptions and opinions, as well as the understanding of the gender ratio in this field. The study revealed the role of a pioneer undertaken by the painter Eugenia Maleshevschi, who was among the first artists who began to approach the art of engraving, to conduct a didactic, artistic and organizational activity. Among the first artists of the second generation, after 1918, it is worth mentioning the graphic artist Tania Baillayre-Ceglokoff, as well as Elisabeth Ivanovschi, and the painters Ada Zevin and Eugenia Gamburd for their early works.
Keywords: graphic, art, Bassarabia, engraving, drawing