STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
VALENŢELE ARTEI COREGRAFICE ÎN FORMAREA ORIENTĂRILOR ESTETICE LA STUDENŢI
ARTICOL

VALENŢELE ARTEI COREGRAFICE ÎN FORMAREA ORIENTĂRILOR ESTETICE LA STUDENŢI

VALENCES OF CHOREOG RAPHIC ART IN THE FORMATION OF STUDENTS` AESTHETIC GUIDELINES

MAIA DOHOTARU,
lector universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,

doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova


CZU 793.3
Fiecare gen de artă dispune de un sistem propriu de caracteristici şi legităţi, prin prisma cărora reflectă aspecte importante ale realităţii obiective. Coregrafia aparţine unor forme de artă spectaculoase, sintetice, spaţio‑temporale, care combină în sine dansul, muzica, dramaturgia şi arta plastică.
Dansul, ca oricare alt gen de artă, dispune, de asemenea, de mijloacele sale caracteristice, cu ajutorul cărora reflectă lumea reală prin imagini artistice, accentuând astfel specificul său, care constă în transmiterea ideilor şi sentimentelor umane prin intermediul mişcărilor, gesturilor şi mimicii. În procesul de analiză a artei coregrafice, din punct de vedere axiologic, am stabilit legităţile şi oportunităţile estetice ale dansului, fapt relevant, la momentul actual, pentru formarea orientărilor valorice (estetice) la studenţii‑coregrafi, care, la rândul lor, au o ocazie unică de a exprima prin dans, prin plastică, prin mişcare, prin mimică şi gesturi, prin activităţile de cercetare creativă, atât cu caracter general cât şi particular, toată bogăţia valorilor personale, inclusiv de a‑i învăţa şi pe alţii această artă.
Cuvinte‑cheie: arta coregrafică, valenţele artei coregrafice, dans, orientări estetice, orientări valorice

Each art has its own system of features and laws through which it reflects important aspects of objective reality. Choreography belongs to the spectacular, synthetic, space‑time forms of art that combine dance, music, dramaturgy (ballet) and plastic art.
Dance, as well as any other art, also has its own characteristic means that reflect the real world through artistic imagery, thus emphasizing its specificity, which consists of transmitting human ideas and feelings through movements, gestures and mimics. In the process of analyzing choreographic art from an axiological point of view, we have established the aesthetic laws and opportunities of dance, which are currently relevant factors in the formation of aesthetic values in students‑choreographers.
They, in their turn, have a unique opportunity to express the full wealth of personal values through dance, flexibility, movement, mimics and gestures, through both mainstream and distinct creative research, and also to teach others this art.

Keywords: choreographic art, dance, aesthetic orientations, value orientation