STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
ABORDĂRI METODOLOGICE PRIVIND INTERPRETAREA DATELOR
ARTICOL

ABORDĂRI METODOLOGICE PRIVIND INTERPRETAREA DATELOR

METHODOLOGICAL APPROACHES TO DATA INTERPRETATION

ANASTASIA OCERETNÎI,
conferențiar universitar, doctor în sociologie,
Universitatea de Stat din Moldova

CZU 303
Cercetarea sociologică implică un traseu complex al investigației, finalizând cu etapa de interpretare a datelor. În rezultatul acesteia, cititorul are acces, într-un limbaj comprehensibil, la datele din teren. În acest context, de rigurozitatea și perspicacitatea cercetătorului depinde înțelegerea datelor. În articol sunt prezentate particularitățile de distingere dintre etapele de analiză și interpretare a datelor, ambele fiind etape ale fazei de finalizare a oricărei cercetări.
Cuvinte-cheie: cercetare, interpretare, analiză, date

Sociological research involves a complex route of investigation, ending with the data interpretation stage. As a result, the reader has access in a comprehensible language to field data. In this context, the understanding of the data depends on the rigor and perspicacity of the researcher. The article presents the peculiarities of the analysis and interpretation of the data stages, both of which are stages of the completion phase of any research.
Keywords: research, interpretation, analysis, data