STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
SISTEMUL ELECTORAL ȘI IMPACTUL ASUPRA CALITĂȚII CLASEI POLITICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
ARTICOL

SISTEMUL ELECTORAL ȘI IMPACTUL ASUPRA CALITĂȚII CLASEI POLITICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

THE ELECTORAL SYSTEM AND THE IMPACT ON THE QUALITY OF THE POLITICAL CLASS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

VALERIU MÎNDRU,
conferențiar cercetător, doctor în sociologie,
Institutul de Cercetări Juridice și Politice

IURIE CARAMAN,
conferențiar cercetător, doctor în sociologie,
Institutul de Cercetări Juridice și Politice

CZU 324(478)
329(478)
În articol este analizat sistemul electoral și impactul acestuia asupra calității clasei politice din Republica Moldova. Autorii relevă opiniile experților (cercetători din domeniul științelor politice, dreptului, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, analiști politici) privind funcționarea sistemului electoral, problemele care necesită să fie soluționate. În articol sunt analizate vulnerabilitățile sistemului electoral din Republica Moldova care în consecință nu asigură tuturor actorilor politici șanse egale de a accede în forul legislativ. Din punctul de vedere al experților, sistemul electoral, atât cel precedent, cât și cel adoptat mai recent favorizează doar partidele mari, aflate deja de mai mulți ani la guvernare și caren dispun de resurse financiare și administrative considerabile, precum și de mass-media, care are un impact substanțial asupra perceperii clasei politice și joacă un rol important în promovarea imaginii liderilor de partid și a partidelor politice. Astfel, fiecare al doilea expert consideră că sistemul electoral permite monopolizarea puterii politice de către un număr restrâns de politicieni și partide politice.
Din aceste considerente experții consideră necesară asigurarea reală a independenței instituțiilor de drept, eliminarea din campania electorală a partidelor suspectate de corupere, înăsprirea controlului din partea societății civile asupra clasei politice, elaborarea și introducerea unui mecanism clar și eficient de revocare a deputatului, implicarea activă a tineretului în activitatea politică, alte măsuri ce ar contribui la resetarea actualei clase politice, la îmbunătățirea procesului electoral.
Cuvinte-cheie: sistem electoral, actori politici, proces electoral, societate civilă, clasă politică

The article analyses the electoral system and its impact on the quality of the political class in the Republic of Moldova. The authors point out the opinions of experts (political scientists, lawyers, representatives of the central and local public administration, political analysts) on the functioning of the electoral system, the issues that need to be resolved. The article analyses the vulnerabilities of the electoral system in the Republic of Moldova which, in consequence, does not provide all political actors with equal chances to join the legislative forum. From the point of view of experts, the electoral system, both the previous one and the more recently adopted, favours large parties, that have already been in government for several years and that have financial and considerable administrative resources, also media, which has a substantial impact on the perception of the political class and plays an important role in promoting the image of the party leaders and political parties. Thus, every second expert believes that the current electoral system allows the monopolization of political power by a handful of politicians and political parties.
For these reasons experts calls for the real independence of the institutions of law, the elimination from the election campaign of parties suspected of corruption, tightening controls of the civil society on the political class, the development and introduction of a clear mechanism of effectively revoking the deputy, active involvement of youth in political activity, other measures that would contribute to resetting the current political class, to improve the electoral process.
Keywords: electoral system, political actors, election process, civil society, political class