STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
СЛУЖЕНИЕ МУЗЫКЕ: ИРИНА СТОЛЯР – ШТРИХИ К ТВОРЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ
ARTICOL

В данной статье автор исследует творческую деятельность известного музыканта Ирины Столяр – пианиста, педагога, методиста, редактора-составителя отечественных нотных сборников Республики Молдова. Здесь подробно описана её работа в качестве эксперта в Учебно-методическом кабинете при Министерстве культуры в начале 70-х годов XX в. Особо отмечена концертная апробация И. Столяр новых произведений молдавских авторов и их дальнейшая рекомендация к печати для применения в педагогической практике в детских музыкальных школах и музыкальных училищах (колледжах) Республики Молдова.
В статье проанализирована её методика преподавания, повлиявшая на успешные концертные выступления учащихся и их дальнейшее совершенствование. В заключение статьи автор исследует деятельность Ирины Столяр в качестве редактора-составителя нотных сборников, опубликованных в Республике Молдова с 2001-2009 гг.
Ключевые слова: методика преподавания, конкурсная программа, учебно-методический кабинет, нотные сборники, редактор-составитель, фортепианные миниатюры

În acest articol autoarea prezintă unele aspecte din activitatea de creaţie a cunoscutei pianiste Irina Stolear, pedagog, metodistă, redactor-alcătuitor al culegerilor de note autohtone din Republica Moldova. În context, este prezentată munca depusă de Irina Stolear la începutul anilor ’70 ai secolului XX în calitate de expert al Cabinetului metodico-instructiv pe lângă Ministerul Culturii. Se menţionează, în special, aprobarea concertistică a lucrărilor noi ale compozitorilor moldoveni şși recomandarea ulterioară pentru editare, cu scopul de a le folosi în practica pedagogică desfăşurată în școlile de muzică pentru copii colegiile de muzică din Republica Moldova.
În articol este analizată metoda de predare a profesoarei Irina Stolear care a influenţat evoluările concertistice ale elevilor desăvârşirea lor profesională ulterioară. În concluzie autoarea descrie activitatea Irinei Stolear în calitate de redactor-alcătuitor al culegerilor de note editate în Republica Moldova în perioada anilor 2001-2009.
Cuvinte-cheie: metodologia predării, program pentru concurs, cabinet instructiv-metodic, culegere de note, redactor-alcătuitor, miniaturi pentru pian

In this article the author considers the creative activity of the famous musician Irina Stolyar – pianist, teacher, methodologist, editor-compiler of national music collections from the Republic of Moldova. Then, she describes in detail her work as an expert in the Educational and Methodical Cabinet at the Ministry of Culture in the early 1970s. Special emphasis is laid on her approbation of the new works composed by Moldovan authors that were to be included in concert programs and their further recommendation for the use in pedagogical practice in the children’s music schools and music colleges of the Republic of Moldova.
The article analyzes her teaching methodology, which influenced the succesful concert performances of students and their further improvement. In the conclusion of the article, the author examines I. Stolyar’s activities as editor-composer of musical collections published in the Republic of Moldova in the period from 2001 to 2009.
Keywords: teaching methodology, competition program, educational-methodical cabinet, musical compilations, editor-compiler, piano miniatures