STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
ETHNICS ADAPTATION TECHNIQUES IN WORLD MUSIC
ARTICOL

The article analyzes ethnics as one of the key elements of World Music. It is focused on the ways of its adaptation at the stages of the world music formation in Western European culture and the development of this phenomenon in the music art of Eastern European countries, in particular Ukraine. Ethnics adaptation techniques are considered in the works of the British rock musician, Peter Gabriel, who played an important role in stabilizing the musical features of World Music. „Sweet Lullaby” by the French band, „Deep Forest”, serves as an example for analyzing the peculiarities of interaction between the ethnic and author`s material. One can trace the specificity of adapting the ethnic tradition in the creative work of Ukrainian musicians and bands. In the article there is an analysis of the features of the experimental transformation of the Ukrainian folklore in the works of the Ukrainian band, „DakhaBrakha”.
Keywords: ethnic music, Peter Gabriel, French band „Deep Forest”, „Sweet Lullaby”, Ukrainian band „DakhaBrakha”, Ukrainian folklore

În articolul ce urmează se analizează etnica, ca unul dintre elementele-cheie ale world music. O atenție deosebită se acordă modului de adaptare al etnicii la etapele de formare a world music în cultura țărilor Europei Occidentale, precum și dezvoltării fenomenului în cauză în țările est-europene, în special – Ucraina. Metodele de adaptare ale etnicilor sunt examinate prin prisma activității lui Peter Gabriel, specialist în muzica rock de origine britanică, care a contribuit mult la stabilizarea specificului muzical al world music. În baza exemplului compoziției „Sweet Lullaby” a grupului francez „Deep Forest”, sunt evidențiate caracteristicile interacțiunii dintre materialul etnic și cel de autor. Articolul pune accent pe particularitățile adaptării tradiției etnice în activitatea compozitorilor și a grupurilor muzicale din Ucraina. Specificul transformării experimentale a folclorului ucrainean este tratat în baza lucrărilor grupului ucrainean „DakhaBrakha”.
Cuvinte-cheie: muzică etnică, Peter Gabriel, grupul francez „Deep Forest”, compoziția „Dulce Lullaby”, grupul ucrainean „DakhaBrakha”, folclor ucrainean