STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
КИНОМОНТАЖ КАК СИСТЕМА: ОТ ТЕОРИИ К РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
ARTICOL

С 20-х гг. прошлого века монтаж воспринимался как совокупность неких правил склейки (Лев Кулешов) и режиссерских приемов (Дзига Вертов, Всеволод Пудовкин, Сергей Эйзенштейн и др.). Отсутствие системного подхода к дифференциации элементов и обоснованию эмпирического опыта восприятия киноискусства привело к тому, что сегодня в практике обучения монтажу нет ясной системы.
Предлагаемый в статье теоретически обоснованный, построенный на исследованиях нейрофизиологии и психологии зрительского восприятия, подход к киномонтажу как иерархической, постоянно развивающейся системе дает возможность выстроить приоритеты, как в обучении монтажу, так и в режиссерской практике. Новая классификация вводит четкое разделение монтажных закономерностей и способов их организации на виды и типы, а также на законы, правила и приемы.
Этот подход стал основой рабочей программы по предмету «Теория и практика монтажа» в РГИСИ и уже пять лет дает положительный результат при освоении студентами монтажного языка.
Ключевые слова: киномонтаж, киноязык, Эйзенштейн, режиссура, кино, телевидение

Începând cu anii ’20 ai secolului trecut, montajul a fost perceput ca un ansamblu de anumite reguli îmbinate (Lev Kuleșov) și tehnici de regie (Dziga Vertov, Vsevolod Pudovkin, Serghei Eisenstein și alții). La momentul actual, din cauza lipsei unei abordări sistematice în diferențierea elementelor și în justificarea experienței empirice a percepției asupra artei cinematografice, în practica predării montajului nu există un sistem clar, bine definit.
Tematica propusă în articol este fundamentată teoretic și bazată pe cercetări minuțioase în domeniul neurofiziologiei, psihologiei și a perceperii artei cinematografice de către spectatori. Tratarea montajului unui film, ca un sistem ierarhic în continuă dezvoltare, oferă posibilitatea de a determina prioritățile acestuia, atât în domeniul studierii montajului cât și în practica regizorală. Noua clasificare introduce o separare strictă a legităților de montare și a modalităților de organizare a acestora în categorii și tipuri, precum și în norme, reguli și tehnici.
Montajul filmului a stat la baza programului de studiu pentru disciplina „Teoria și practica de montaj”, care a fost implementat la Institutul de Stat al Artelor Scenice din Rusia. Grație acestei abordări, în ultimii cinci ani, se pot observa rezultate pozitive în procesul însușirii de către studenți a limbajului de montaj.
Cuvinte-cheie: montajul filmului, limbajul filmului, Eisenstein, regie, film, televiziune

Since the 1920’s there have been two ways of considering film editing: first, as a basic set of rules of putting fragments of film together (Lev Kuleshov) and, second, film editing as means of film directing (Dziga Vertov, Vsevolod Pudovkin, Sergei Eisenstein, etc.). The absence of a systematic approach to the differentiation of editing tools, as well as the lack of any rational experience perception in the interpretation of cinema art lead to the point where, to this day, there is no clear system of teaching film editing.
The article offers a way of perceiving film editing as theoretically sound, based on neurophysiological and psychological researches of the film-goers’ perception of film art, forming, as such, an ever evolving hierarchical system. The new classification creates the opportunity to set up priorities, both in the film editing teaching process as well as in the film directing practice.
It also sets a strict division of the editing phenomenon and breaks it down into forms, types, laws, rules and techniques.
Such way of viewing film editing laid the foundation of the study program for the discipline “Theory and Practice of Film Editing” in the Russian State Institute of Performing Arts and, in the last five years, it has been producing positive results in the students’ practical assimilation of the editing language.
Keywords: film editing, film language, Eisenstein, directing, cinema, television