STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
REALIZAREA SONORĂ A FILMULUI DE FICŢIUNE ÎN ERA DIGITALĂ
ARTICOL

Imaginea filmică este rezultanta fuziunii unor componente (imagine, muzică, efecte sonore, dialog), realizată prin intermediul montajului, mijloc de expresie ce transfigurează realitatea în imagine audiovizuală. Regizorul creator acordă atenţie sunetului pe parcursul întregii perioade de realizare a filmului, găseşște cea mai bună adoptare vizuală, modalitate de a crea imaginea subiectivă, care mult mai bine ar fuziona cu sunetul, sporind impresia artistică. Atât la montaj cât şși la mixaj trebuie ţinut cont că relaţia imagine-sunet constă în faptul că sunetul completează imaginile, iar imaginile, la rândul său, completează sunetul. În caz contrar va fi vorba nu de artă, dar de un film mut cu adaus de sunet.
Cuvinte-cheie: manipulare digitală, imagine filmică, imagine subiectivă, procesarea sunetului, editarea dialogului, efecte sonore, postsincron, montaj, mixaj provizoriu final

The film image is the fusion of some components (image, music, sound effects, dialogue) made through editing, a means of expression that transfigures reality into an audiovisual image. The creating director gives attention to the sound throughout the film, finds the best visual adaptation, a way to create the subjective image that would fuse much better with the sound, enhancing the artistic impression. In both editing and mixing, we must take into account that the image-sound relationship consists in the fact that the sound complements the images, and the images, in turn, complement the sound. Otherwise, it is not about art, it is about a silent film with added sound.
Keywords: digital manipulation, film image, subjective image, sound processing, sound effects, post sync, editing, provisional and final mix