STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
REPERE METODOLOGICE ALE INSTRUIRII STUDENȚILOR CERAMIŞTI
ARTICOL

Scopul principal al disciplinelor din cadrul cursului „Ceramica artistică” constă în formarea abilităților și competențelor artistico-tehnologice ale studenților. În procesul de creație artistică, pentru crearea ceramicii artistice se realizează un obiectiv important, care prevede pregătirea studenților în autoorganizare creativă, artistică și pedagogică a activității pe baza unor puncte de vedere cu privire la specificul decorativ, creativ, abilități și competențe de lucru cu materiale ceramice.
Disciplinele teoretice de specialitate ale cursului „Ceramica artistică” includ studierea aprofundată a proprietăților fizice și caracteristicile tehnologice ale argilei, modalitățile de prelucrare, modelare și decorare a acesteia.
Disciplinele practice de specialitate includ teme și sarcini, în care studenții formează competențe de modelare/creare a produselor ceramice prin diferite tehnologii: modelarea manuală, turnarea în forme de ipsos, aplicarea tehnicilor de bază sculpturale și decorative.
Cuvinte-cheie: studenți, curs de Ceramică artistică, plan de învățământ, competențe

The main aim of the course „Artistic Ceramics” is to form the students` artistic-technological abilities and competences. In the process of artistic creation for creating ceramic art is achieved an important objective, which provides training students in self-creative, artistic and pedagogical activity on the basis of some points of view regarding the decorative, creative specifics, abilities and skills of working with ceramic materials. Specialized theoretical disciplines of the course „Artistic Ceramics” include an in-depth study of the physical properties and technological characteristics of clay, ways of its processing, modelling and decorating.
Specialized practical disciplines include subjects and tasks, in which the students form skills for modelling/creating ceramic products through various technologies: manual modelling, casting in plaster forms, application of sculptural and decorative basic techniques.
Keywords: students, course of Ceramic Art, curriculum, skills