STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
CHESTIONAREA STUDENȚILOR: CONSTATĂRI, SUGESTII, RECOMANDĂRI
ARTICOL

Mediul academic s-a obișnuit cu faptul că chestionarea studenților este o procedură obligatorie, efectuată în fiecare semestru, pentru a constata nivelul de apreciere a predării disciplinelor din semestrul precedent și pentru a identifica propunerile studenților referitor la îmbunătățirea procesului de instruire.
În articolul de față propunem constatări, sugestii și recomandări survenite în urma analizei răspunsurilor studenților la întrebările din „Chestionarul de evaluare a activităţii didactice de către studenţi”, elaborat în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP).
Studenții de la Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia au completat 135 de chestionare, în care au apreciat calitatea predării disciplinelor din semestrul I al anului universitar 2017-2018.
Cuvinte-cheie: cercetare, chestionar, studenți, calitatea instruirii, cadre didactice, AMTAP

The academic world has become accustomed to the fact that questioning students is a mandatory procedure, carried out every semester to ascertain the level of appreciation of teaching the disciplines of the previous semester and to identify the students’ proposals regarding the improvement of the training process.
In this article we propose findings, suggestions and recommendations arising from the analysis of students’ answers to the questions in the „Questionnaire for the Evaluation of the Didactic Activity by Students”, developed within the Academy of Music, Theatre and Fine Arts.
The students from the Faculty of Theatre Art, Choreography and Multimedia filled in 135 questionnaires, in which they appreciated the quality of teaching the disciplines in the first semester of the academic year 2017-2018.
Keywords: research, questionnaire, students, quality of training, teachers, Academy of Music, Theatre and Fine Arts