STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
CULTURA DEZBATERII ŞI A DIALOGULUI ÎN PREDAREA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE
ARTICOL

Menirea disciplinelor socio-umane este deschiderea spre comuniune și spre comunicare. Tocmai în cadrul acestor discipline studenții au posibilitatea să-și dezvolte un șir de abilități, importante pentru societatea democratică, cum ar fi utilizarea gândirii critice și creative în contexte variate, a atitudinilor și comportamentelor civice prin participarea activă în procesul didactic. Metodele interactive de predare – învățare, precum dialogul și dezbaterea și-au găsit un loc important în cadrul disciplinelor socio-umane, rolul lor fiind în continuă creștere.
Totuși, cultura derulării acestor procese de comunicare este precară. Dialogul și dezbaterea universitară presupun o pregătire prealabilă atât a profesorului, cât și a studenților, bazate pe ultimele realizări din cadrul științelor comunicării, care evoluează foarte rapid. În acest articol ne-am propus să elucidăm exigențele de bază ale comunicării dialogice și ale dezbaterii pentru a scoate în evidență importanța acestor instrumente valoroase de pregătire a viitorilor specialiști și oameni de cultură.
Cuvinte-cheie: discipline socio-umane, comunicare, dezbatere, dialog, etică, cultura comunicării

The task of the socio-humanistic disciplines is the opening towards communion and communication. It is precisely within these disciplines that the students have the opportunity to develop a range of skills, important for the democratic society, such as using critical and creative thinking in various contexts, civic attitudes and behaviors through active participation in the teaching process. Interactive teaching-learning methods, such as dialogue and debate, have found an important place within the socio-humanistic disciplines, their role is constantly increasing.
However, the culture of these communication processes is precarious. The dialogue and the university debate require both from the professor and the students prior training, based on the latest achievements in the communication sciences, which are evolving very rapidly. In this article we intend to elucidate the basic requirements of dialogical communication and debate in order to highlight the importance of these valuable tools for training future specialists and men of culture.
Keywords: socio-humanistic disciplines, communication, debate, dialogue, ethics, communication culture