STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
JOCUL DIDACTIC – FORMĂ EFICIENTĂ DE INSTRUIRE INTERACTIVĂ
ARTICOL

Formele interactive de instruire majorează substanțial eficiența însușirii de către studenți și masteranzi a materiei, fapt ce solicită fiecărui cadru didactic să le aplice cât mai frecvent. Printre formele preferate de către studenți și masteranzi este jocul didactic. Autorul acestui articol a elaborat jocul didactic „Pasiansul temperamentelor”, aplicabil în cadrul disciplinei „Psihologia comunicării” la tema „Influența tipului de temperament asupra comportamentul comunicativ”. Pe parcursul a douăzeci și șase de ani autorul a practicat acest joc cu diferite categorii de studenți, masteranzi, maturi – participanți la trening-uri și seminare și, de fiecare dacă, această formă de instruire interactivă era aprobată de participanți. Materialul propune descrierea acestui joc didactic cu specificarea particularităților didactice ale fiecărei etape.
Cuvinte-cheie: joc didactic, instruire interactivă, student/masterand, tip de temperament, comportament comunicativ

Interactive forms of training substantially increase the efficiency of the students’ and post graduates students’ mastery of the subject, which requires each teacher to apply them as frequently as possible. Among the forms preferred by students and master students is the didactic game. The author of this article has elaborated the didactic game “Patience of temperaments”, applicable within the discipline “Psychology of Communication” on the theme “The Influence of the Temperament Type on Communicative Behaviour”. During the twenty-six years the author has practiced this game with different categories of students, post graduates, adults – participants in trainings and seminars and, in each case, this form of interactive training was approved by the participants.
The material proposes the description of this didactic game, specifying the didactic particularities of each stage.
Keywords: teaching game, interactive training, student/master student, temperament type, communicative behaviour