STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
SPECIFICUL PREDĂRII / ÎNVĂȚĂRII LIMBII ITALIENE ÎN INSTITUȚII CU PROFIL MUZICAL
ARTICOL

În prezentul articol se pune în discuție, pe de o parte, raportul între competențe, curriculumul disciplinei și practica didactică, iar pe de alta, strategiile metodologice, care contribuie la ameliorarea procesului de predare/învățare a limbii italiene în instituțiile cu profil muzical. Se pledează pentru o abordare contemporană, bazată pe studii recente în domeniu, menite să scoată în evidenţă unele aspecte ce țin de didactica predării limbii italiene privită prin optica limbajelor specializate (micro limbă). În acest context, menționăm că specificul predării limbii italiene pentru instituții muzicale este strâns legat de obiectivul principal de integrare la nivelul A1-B2 de competență comunicativă, conform cerințelor Cadrului Comun European de Referință al Consiliului Europei, care garantează abilități de comunicare de bază.
Cuvinte-cheie: limba italiană, didactică, curriculum, limbaj muzical, canto academic, strategii metodologice, competențe lingvistice

This article discusses, on the one hand, the relationship between competences, the discipline curriculum and didactic practices, and, on the other hand, the methodological strategies, which contribute to the improvement of the teaching / learning process of the Italian language in musical institutions. It advocates a contemporary approach, based on recent studies in the field meant to highlight some aspects of the didactics of the Italian language teaching through specialized languages (microlimbus).
In this context, we mention that the specificity of the Italian language teaching for musical institutions is rooted in the main goal of the A1-B2 communication competence, as required by the Common European Framework of Reference of the Council of Europe, which guarantees basic communication skills.
Keywords: Italian language, didactics, curriculum, musical language, academic singing, methodological strategies, linguistic skills