STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

REVISTA
Nr. 1 (34), 2019
Cuprins
CREAŢIILE CU TEMATICĂ RELIGIOASĂ ALE LUI VLADIMIR CIOLAC ÎN LITERATURA MUZICOLOGICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
ARTICOL

În paginile aricolului se propune o trecere în revistă a studiilor în care se reflectă creația compozitorului V. Ciolac, cu scopul de a evidenția cele mai importante genuri abordate în palmaresul său componistic, se menționează tendinţa de reînviere a muzicii spirituale în Republica Moldova și direcţiile ce se conturează în perioada anilor ‘90 în cadrul culturii muzicale autohtone. Autorul pune în vizor problema actuală ce ţine de continuitatea tradiţiilor şi, totodată, de inovaţiile realizate în cadrul muzicii religioase autohtone, prezentând o expunere sumativă a activităţii componistice a lui V. Ciolac.
Cuvinte-cheie: muzică religioasă, varietate stilistică, muzică spirituală, creație corală

A review of the studies of V. Ciolac’s creation is reflected in the pages of the aricle, in order to highlight the most important genres approached in his compositional record, emphasis is made on the tendency to revive the spiritual music in the Republic of Moldova and the directions outlined during the 1990s within the native musical culture. The current issue regarding the continuity of the traditions and the innovations made in the local religious music is presented, as well as a succint summary of V. Ciolac’s compositional activity.

Keywords: religious music, stylistic variety, spiritual music, choral creation