STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

REVISTA
Nr. 1 (34), 2019
Cuprins
TRANSCRIEREA PENTRU ACORDEON: CONSIDERAȚII GENERALE
ARTICOL

Articolul se referă la mai multe aspecte generale legate de transcrierea lucrărilor academice pentru acordeon, acest proces fiind tratat întâi de toate ca unul creativ, ce pornește de la viziunile artistice ale compozitorului și ale interpretului. Sunt expuse obiectivele centrale ale transcrierii, cât și particularitățile legate de timbru, registru, factură, ritm, dinamică ș.a., evidențiind faptul că la baza procedeelor tehnice ale transcripției se află echivalența emotivă-conceptuală a factorilor de expresie muzicală a instrumentelor. De asemenea, se subliniază și rolul pe care-l are autorul transcripției care, ca și compozitorul și interpretul, trebuie să pătrundă în conținutul emoțional și conceptual al lucrării originale și să o transcrie în forme noi, ce asigură păstrarea conținutului ideatic al acesteia. Din această cauză transcripția în formă scrisă obține statutul unui text muzical de sine stătător, căci interpretul nu abordează textul original, ci lucrarea transcrisă.
Cuvinte-cheie: transcriere muzicală, acordeon, factură, ritm, dinamică, timbru, registru

The article refers to several general aspects related to the transcription of academic works for accordion, this process being treated first of all as a creative one, starting from the artistic visions of the composer and performer. The central objectives of the transcription, as well as the peculiarities related to timbre, register, texture, rhythm, dynamics, etc., are highlighted, emphasizing the fact that the technical-transcriptional procedures are based on the emotional-conceptual equivalence of the instruments’ musical expression factors. It also emphasizes the role of the transcriptionist who, as a composer and interpreter, must perceive the emotional and conceptual content of the original work and transcribe it into new forms that ensure the preservation of its ideological content. This is why the transcription in written form obtains the status of a self-contained musical text, for the interpreter does not approach the original text, but the transcribed work.
Keywords: musical transcription, accordion, texture, rhythm, dynamic, timbre, register