STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

REVISTA
Nr. 1 (34), 2019
Cuprins
UNELE ASPECTE ALE INTERPRETĂRII MINIATURILOR CORALE DE ZLATA TKACI ÎN PRACTICA CONCERTISTICĂ
ARTICOL

Articolul include analiza a două din creaţiile corale semnate de cunoscuta compozitoare Zlata Tkaci, „Dulce plai” şi „Lacul albastru”. Ambele miniaturi cuprind o serie de mijloace de expresivitate care ajută considerabil la formarea conceptului muzical al creaţiilor. În practica interpretativă, atât pe parcursul pregătirii materialului muzical în procesul repetițiilor, cât şi în scenă, miniaturile corale ale Z. Tkaci ridică în faţa dirijorului o serie de dificultăţi de ordin tehnic şi conceptual. Autorul vine cu o serie de idei desprinse din propria practică interpretativă, menite a accelera procesul de studiere a pieselor corale şi a aduce la urechile publicului o variantă cât mai desăvârşită a interpretării creaţiilor sus-menţionate.

Cuvinte-cheie: concept muzical, formă muzicală, interpretare concertistică, mijloace de expresivitate muzicală, miniatură corală, procedee interpretative, scriitură corală, Zlata Tkaci

This article includes an analysis of two choral creations signed by the well-known composer Zlata Tkaci, „Dulce plai” and „Lacul albastru”. Both miniatures include a range of means of expressiveness that help considerably the formation of the concept of musical creations. In interpretative practice during the preparation of the musical material at the rehearsals and on the stage, the choral miniatures of Z. Tkaci put a series of technical and conceptual difficulties before the conductor. The author comes with some ideas drawn from his interpretative practice, aimed to accelerate the process of studying the choral pieces and to bring to the public’s ears an interpretation as perfect as possible of the above-mentioned creations.

Keywords: musical concept, musical form, interpretation in concert, musical means of expressiveness, choral miniature, interpretative processes, choral writing, Zlata Tkaci