STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
К ПРОБЛЕМЕ ДИХОТОМИИ В МУЗЫКАЛЬНОМ МИРЕ ЧЕЛОВЕКА
ARTICOL

В статье обсуждается новый понятийный конструкт музыкальной психологической науки – «музыкальный мир человека». Музыкальный мир по нашей идее – это мир музыки в человеке, предназначенный для человека, включающий саморазвитие, самовоспитание, самоопределение личности, представляющий собой открытое рефлексивное пространство психики конкретного человека. Музыкальный мир личности можно условно представить в виде двух взаимосвязанных, взаимозависящих, но разных реальностей. Первая из них – обозначает собственное, субъективное переживание (чувствование) различных модальностей (слуховой, тактильной, зрительной) во время сочинения, исполнения, восприятия и оценки музыкальных произведений как особого состояния организма. Вторая – создание, конструирование художественного образа как поведение субъекта музыкальной деятельности в определенном звуковом пространстве. Возможность построения в психике такого пространства задана человеку от природы, но может и должна быть развита в музыкальной деятельности как жизненно необходимой для него. Изучение особенностей построения и функционирования музыкального мира личности создает возможности для освоения продуктов нашего человеческого сознания, для рождения нового в человеческой музыкальной культуре.
Ключевые слова: музыкальный мир человека, деятельность, дихотомия, пространство музыкального произведения, художественный образ

Articolul pune în discuție o nouă construcție conceptuală a științei psihologice muzicale – „lumea muzicală a omului”.
Lumea muzicală, în opinia noastră, este lumea muzicii interioare a unui om, destinată exclusiv unei persoane aparte, inclusiv dezvoltării proprii, autoeducării, autodeterminării personajului în cauză, care este un spațiu reflector, deschis al psihicului ființei umane. Lumea muzicală a unei personalități poate fi reprezentată, condițional, sub forma a două realități interconectate, interdependente, dar diferite. Prima dintre ele denotă experiența proprie (subiectivă) a diferitelor modalități (auditive, tactile, vizuale) în timpul compoziției, performanței, percepției și evaluării operelor muzicale ca stare specială a corpului. A doua este crearea, construirea unei imagini artistice ca comportament al subiectului activității muzicale într-un anumit spațiu sonor. Posibilitatea de a construi un astfel de spațiu în psihicul omului este oferită acestuia prin natura însăși, dar ea poate și trebuie dezvoltată în activitatea muzicală ca fiind vitală pentru activitatea umană. Studierea caracteristicilor construcției și funcționării lumii muzicale a fiecărui individ în parte creează oportunități pentru dezvoltarea conștiinței umane, pentru procesul inovator în cultura muzicală umană.
Cuvinte-cheie: lume muzicală umană, activitate, dihotomie, spațiul unei opere muzicale, imagine artistică

The article discusses the new conceptual construct of musical psychological science – the “music world of the person”. In our opinion, the music world is the world of music in the person and it is intended for the person, which includes self-development, self-education, and self-determination of the personality, and which is an open reflexive space of mentality of the specific person. The music world of the personality can be presented conditionally in the form of two interconnected, interdependent, but different realities. The first of them symbolizes one’s own, subjective experience (feeling) of various modalities (hearing, tactile, visual) during the composition, execution, perception and assessment of pieces of music as special condition of an organism. The second identifies the creation and construction of an artistic image as the behaviour of the subject of musical activity in a certain sound space. The possibility of constructing in mentality such a space is set to the person by nature, but
can and has to be developed in musical activity as vital for him. Studying the features of construction and functioning of the music world of the personality creates opportunities for the development of human consciousness, and for the birth of the new in human musical culture.
Keywords: music world of the person, activity, dichotomy, space of the piece of music, artistic image