STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
MODELUL COGNITIV BLAGA – POPPER
ARTICOL

În cercetarea propusă se efectuează o analiză comparativă a două concepţii – cea a filosofului englez Karl R. Popper (1902-1994) şi cea a filosofului român Lucian Blaga (1895 – 1961). Aceşti gânditori au lansat ideea unui nou model de cunoaştere, care ne-ar ajuta să stabilim şi să conturăm un eventual model al eficientizării procesului de creaţie ştiinţifică, de avansare în cunoaştere, de descoperire a noului, de progres sub aspect cognitiv, în ultimă instanţă.
Cuvinte-cheie: falsificabilitate, coroborare, problematizare, metodă dogmatică, minus-cunoaştere, intelect en-static, mister

In the proposed research there is a comparative analysis of two conceptions – of the English thinker Karl R. Popper (1902-1994) and of the Romanian thinker Lucian Blaga (1895 – 1961), thinkers who launched the idea of a new model of knowledge and that would ultimately help to establish, to outline a possible model of the efficiency of the process of scientific creation, of advancement in knowledge, of the discovery of the new, of progress in the cognitive aspect in the last instance.
Keywords: falsifiability, corroboration, problematization, dogmatic method, minus-knowledge, instatic intellect, ecstatic intellect, mystery