STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
RADIOGRAFIEREA TEATRULUI POLITIC DOCUMENTAR AMERICAN DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XX
ARTICOL

În anii ’60 şi ’70 ai secolului XX, în contextul culturii americane apar mişcări teatrale alternative, companii de teatru experimental, care dezbat teme politice, se mobilizează împotriva războiului din Vietnam, discută problemele minorităţilor sau grupurilor dezavantajate, fac auzită vocea preocupărilor feminine în teatru etc., prin intermediul spectacolelor bazate pe evenimente reale, cu profunde accente politice sau a acţiunilor şi protestelor stradale care îmbracă forma evenimentelor teatrale. Participarea publicului în mod direct în cadrul spectacolului, atenţia multiplă, un ambient performativ înconjurat de actori şi public, amestec al vieţii şi artei – vor fi dezvoltate de regizori şi dramaturgi.
Cuvinte-cheie: teatru alternativ, teatru experimental, teatru documentar, teatru ambiental, Războiul din Vietnam, Living Theatre

During the 60s and 70s of the twentieth century, alternative theatre movements appear in the context of American culture, experimental theatre companies that debate political topics, protests against the Vietnam War, discuss the problems of minorities and disadvantaged groups, make way for feminine problems/concerns/ in the theatre etc. via performances based on real events, highlighting important political issues, street protests and public actions that are dressed in theatrical event forms. With the direct participation of the public in the performance, the multiplied attention, a performative environment
surrounded by actors and the public, mix of life and art – all of these are to be developed by directors and playwrights.
Keywords: alternative theatre, experimental theatre, documentary theatre, ambient theatre, Vietnam War, Living Theatre