STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
SALVGARDAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL ÎN PRACTICA EST-EUROPEANĂ
ARTICOL

Demersul ştiinţific prezent s-a axat pe studierea cadrului normativ de specialitate care prevede modalităţile de salvgardare a patrimoniului cultural şi de sancţionare a persoanelor care nu le respectă.
În lucrare s-a efectuat o cercetare a sistemelor administrative ale unor state europene şi o analiză comparativă a modalităţilor de aplicare a sancţiunilor de către autorităţile publice a acestor state pentru persoanele care deteriorează sau distrug intenţionat, sau din imprudenţă obiectele de patrimoniu cultural naţional.
Investigaţia ne-a permis să consemnăm că daunele aduse statului în urma distrugerii obiectelor de patrimoniu cultural, de regulă, sunt mult mai considerabile decât mărimea unor sancţiuni prevăzute în legislaţiile ţărilor studiate.
Cuvinte-cheie: patrimoniu cultural, salvgardare, state europene, legislaţie naţională, autorităţi publice, sancţiuni

The present scientific approach has focused on studying the specialized normative framework that provides for the ways of safeguarding the cultural heritage and sanctioning the people who do not respect them.
The author of the paper carried out a research of the administrative systems of some European states and a comparative analysis of the modalities of the application of sanctions by the public authorities of these European states for the persons who intentionally or by imprudece damage or destroy objects of national cultural heritage.
The investigation allowed us to note that the damage done to the state as a result of the destruction of the cultural heritage objects, as a rule, is much more considerable than the size of some sanctions provided in the laws of the studied countries.
Keywords: cultural heritage, safeguarding, European states, national legislation, public authorities, sanctions