STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
CONCEPTUL DE LITERATURĂ: TEORII ŞI CONTROVERSE
ARTICOL

În articol este abordată problema definirii literaturii, insistându-se asupra mai multor teorii lansate pe parcursul timpului. Ca punct de pornire în abordarea problemei servesc concepţiile lui Platon şi Aristotel despre artă/literatură. În continuare sunt analizate un şir de concepte: literatura – artă a limbajului/cuvântului (Croce, G. Morpurgo-Tagliabue, Cercul lingvistic de la Moscova, Societatea pentru studiul limbajului poetic de la Petrograd), identitatea structurală a diferitor straturi ale operei (Cercul lingvistic de la Praga: J. Mukarovsky, B. Havranek, F. Vodicka), opera literară ca produs stratificat (Roman Ingarden). Se concluzionează că toate teoriile sunt importante, întrucât ele elimină cel puţin o parte a controverselor cu privire la singura interpretare ideatică justă a operelor literare.
Cuvinte-cheie: literatură, teorii, controverse, limbaj, identitate structurală, operă literară

The article addresses the problem of defining literature, insisting on several theories launched over time. Plato and Aristotle’s conceptions of art/literature serve as a starting point in approaching the problem. Further, a series of concepts are analyzed: literature – language/word art (Croce, G. Morpurgo-Tagliabue, Moscow linguistic circle, Society for the study of poetic language in Petrograd), the structural identity of different layers of the work (Linguistic Circle from Prague: J. Mukarovsky, B. Havranek, F. Vodicka), the literary work as a stratified product (Roman Ingarden). It is concluded that all theories are important, as they eliminate at least a part of the controversies regarding the only fair ideological interpretation of literary works.
Keywords: literature, theories, controversies, language, structural identity, literary work