STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
RELAŢIA „PROFESOR – OPERĂ LITERARĂ – RECEPTOR”: O ABORDARE TEORETICO-METODOLOGICĂ
ARTICOL

Adresându-se unor destinatari potenţiali, textul artistic exercită mai multe funcţii: expresivă, referenţială, cognitivă, formativă. Calitatea de cititor antrenează, implicit, dezvoltarea percepţiei, imaginaţiei, a gândirii artistice, valorificarea şi dezvoltarea potenţelor de creativitate literară. Atât în procesul de predare cât şi în cel de receptare/interpretare a literaturii, este necesar să se ţină cont de anumite principii specifice, în primul rând, de principiul literaturii ca artă: abordarea literaturii în maniera unei curiozităţi, testarea cunoaşterii prin experienţă, dorinţa de a trăi întru ambiguitate, perfecţionarea şi rafinarea permanentă a simţurilor, echilibrul dintre logică şi imaginaţie, sesizarea relaţiilor dintre părţile constitutive ale operei.
Cuvinte-cheie: operă literară, profesor, receptor, principii, gândire artistică, interpretare

Addressing potential recipients, the artistic text has several functions: expressive, referential, cognitive, formative. The capacity of a reader implicitly involves the development of perception, imagination, artistic thinking, improvement and development of the abilities of literary creativity. In the teaching process, as well as in the reception/interpretation of literature, it is necessary to take into account certain specific principles, first of all, of literature as an art: approaching literature in the manner of a curiosity, testing the knowledge through experience, the desire to live in ambiguity, perfecting and permanently refining the senses, balance between logic and imagination, realization of the relationship between the constituent parts of the work.
Keywords: literary work, teacher, receiver, principles, artistic thinking, interpretation