STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
SCENARIUL. LEGITĂŢILE CONSTRUCŢIEI COMPOZIŢIONALE A SCENARIULUI
ARTICOL

Succesul oricărui program artistic are la bază un scenariu bine pus la punct, care este elaborat atât după legităţile construcţieicompoziţionale ale scenariului, ale procedeelor de elaborare a scenariului cât şi după elementele structural-nodale ale construcţiei compoziţionale ale unui scenariu. Scenariul, în toată complexitatea sa, poate fi denumit ca un proiect de realizare a conceptului regizoral. Astfel, mi-am propus să elucidez detailat semnificaţia dramaturgiei scenariului, de la specific şi particularităţi până la etapele şi procedeele de elaborare a scenariului, precum şi elementele compoziţionale cuprinse de legităţile construcţiei (arhitectonicii) scenariului.
Cuvinte-cheie: scenariu, construcţie compoziţională, legităţile construcţiei scenariului, elemente structural-nodale, arhitectonica scenariului, procedee de elaborare a scenariului

The success of any artistic program is based on a well-developed scenario, which is elaborated both according to the legalities of the compositional construction of the script, as well as the procedures for elaborating the script and also the structural-nodal elements of the compositional construction of a script. The scenario, in all its complexity, can be called a project for realizing the director’s concept. Thus, I set out to elucidate in detail the specificity of the script dramaturgy, from the specifics and particularities to the stages and procedures of the script development as well as the compositional elements contained in the legalities of the construction (architectonics) of the script.
Keywords: scenario, compositional construction, legalities of the construction of the script, structural-nodal elements, architectonics of the script, procedures for developing the script